Moore Greece Newsletter - Οκτώβριος 2018
This newsletter provides information to Moore Stephens S.A. Greece newsletter subscribers.
www.moore.gr

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
 Γενικά

Στο ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Οκτωβρίου 2018 σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του OpCost 2018, του μοναδικού εργαλείου συγκριτικής αξιολόγησης των λειτουργικών δαπανών των πλοίων της Moore Stephens. Σύμφωνα με τα νέα αποτελέσματα, το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας των πλοίων για το 2017 μειώθηκε κατά 1,3%.

Στο ναυτιλιακό κλάδο, σας παραθέτουμε τις επιπτώσεις του νέου Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 16 για τις Μισθώσεις στις ναυτιλιακές εταιρείες. Επίσης, το ενδιαφέρον μας εστιάστηκε στην απόρριψη του αιτήματος για σταδιακή εφαρμογή της μείωσης της περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο, στην ανοδική πορεία στις τιμές των bulk carriers καθώς και στην ανάδειξη των container ships ως των πιο ρυπογόνων πλοίων στη ναυτιλία.

Ακόμη, τον Οκτώβριο 2018 η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκανε ελέγχους σε εταιρείες τηλεφωνικών κλήσεων, επιβάλλοντας σημαντικά πρόστιμα.

Τέλος, στα φορολογικά νέα, αναφερόμαστε στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού περουσιολογίου, στη νέα διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ κατά τη θέση εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης καθώς και στις αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών για την επιβολή προστίμου σε μη έκδοση τίτλου κτήσης και τη μη επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις που έχουν υποβληθεί εκ παραδρομής.


Stay Informed
forwardSubscribe / Manage
forwardForward to a colleague
websiteVisit Website
contactContact us
facebookFollow us on facebook
twitterFollow us on twitter
linkedinFollow us on linkedin
homeΠροηγούμενα Newsletters
Η Moore Stephens κερδίζει το Lloyd’s List Intelligence Big Data Award
Μείωση του λειτουργικού κόστους των πλοίων για έκτο διαδοχικό έτος – OpCost 2018Μείωση του λειτουργικού κόστους των πλοίων για έκτο διαδοχικό έτος – OpCost 2018
 Ναυτιλία

Δημοσιεύτηκε το OpCost 2018 (www.opcostonline.com), το μοναδικό εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των λειτουργικών δαπανών των πλοίων της Moore Stephens. Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας στο ναυτιλιακό τομέα μειώθηκε κατά 1,3% το 2017, όπως και το 2016 είχε σημειωθεί μείωση του κόστους κατά 1,1%.

Για τρίτο διαδοχικό έτος, όλες οι κατηγορίες δαπανών μειώθηκαν, με μεγαλύτερη μεταβολή να σημειώνεται στα έξοδα ασφάλισης και στα stores (4,1% και 3,5% μείωση αντίστοιχα). Σε ετήσια βάση, ο δείκτης κόστους των δεξαμενόπλοιων μειώθηκε κατά 1,7%, ενώ για τα bulk carriers σημείωσε πτώση κατά 1,9%. Ο αντίστοιχος δείκτης για τα containers μειώθηκε κατά 1,3%, σε σύγκριση με την πτώση του προηγούμενου έτους κατά 0,6%.


Περισσότερα

«ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις» και ναυτιλία«ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις» και ναυτιλία
 Επιχειρήσεις |  Λογιστική & Χρηματοοικονομική Αναφορά |  Ναυτιλία |  Γενικά

Το νέο πρότυπο «ΔΠΧΑ 16 – Μισθώσεις» τίθεται σε ισχύ για χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2019 και οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν αξιολογήσει και κατανοήσει τις επιπτώσεις του.

Το ΔΠΧΑ 16 έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στους μισθωτές, για τους οποίους αφαιρείται η διάκριση μεταξύ λειτουργικής και χρηματοδοτικής μίσθωσης. Πλέον όλες οι μισθώσεις, εκτός από αυτές που διαρκούν ένα χρόνο ή λιγότερο, πρέπει να εμφανίζονται στον ισολογισμό του μισθωτή ως δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου και ως αντίστοιχη υποχρέωση μίσθωσης.

Ένα πρώτο βήμα για τις ναυτιλιακές εταιρείες είναι να προσδιορίσουν ποιες συμφωνίες πληρούν τον ορισμό της μίσθωσης. Η έννοια του ελέγχου της χρήσης του πλοίου είναι το κλειδί.

Εάν ο ναυλωτής ενός πλοίου μπορεί να καθορίσει για παράδειγμα τη διαδρομή, το φορτίο που μεταφέρεται και την ταχύτητα του πλοίου, τότε υπάρχει έλεγχος και θεωρείται μίσθωση, ενώ εάν συνάπτεται σύμβαση μεταφοράς αγαθών μεταξύ συγκεκριμένων λιμανιών, τότε δεν υφίσταται μίσθωση αλλά σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Κατά την έναρξη της μίσθωσης πρέπει να αναγνωριστεί ένα δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου. Το ποσό του περιουσιακού στοιχείου ισούται με την υποχρέωση μίσθωσης μαζί με τυχόν πληρωμές που έγιναν πριν από την έναρξη, τα άμεσα κόστη που πραγματοποιήθηκαν, ενώ η υποχρέωση μίσθωσης υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των πληρωτέων μισθωμάτων.


Περισσότερα

Έλεγχοι και επιβολή προστίμων σε εταιρείες τηλεφωνικών κλήσεων από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού ΧαρακτήραΈλεγχοι και επιβολή προστίμων σε εταιρείες τηλεφωνικών κλήσεων από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 Επιχειρήσεις |  Γενικά

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διενήργησε κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου επιτόπιο έλεγχο σε εταιρείες τηλεφωνικών κλήσεων.  

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Αρχής, “από τον έλεγχο προέκυψε μεγάλος αριθμός μη νόμιμων κλήσεων. Παράλληλα, η Αρχή εξέτασε τις διαδικασίες που εφαρμόζoυν οι εν λόγω εταιρείες και έκρινε ότι, αν και έχουν βελτιώσει κάποιες από αυτές, δεν εφαρμόζουν στην πράξη κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πλήρη νομιμότητα της δράσης τους.”

Αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν η υποβολή προστίμου ύψους 150.000 ευρώ στην κάθε εταιρεία.


Περισσότερα

Τα εκτός προδιαγραφών καύσιμα δε σχετίζονται με την ανάμειξη καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείοΤα εκτός προδιαγραφών καύσιμα δε σχετίζονται με την ανάμειξη καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο
 Ναυτιλία

Σύμφωνα με το «International Bunker Industry Association» (ΙΒΙΑ), τα εκτός προδιαγραφών καύσιμα που έχουν παρατηρηθεί σε διάφορα πλοία, δε σχετίζονται με τη μείωση του οξειδίου του θείου στις προσμείξεις των καυσίμων. Συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκαν προβλήματα σε περισσότερα από εκατό πλοία λόγω των καυσίμων τους, παρόλο που πληρούνταν τα διεθνή κριτήρια ποιότητας (ISO).

Η περαιτέρω έρευνα των καυσίμων που διενεργήθηκε έδειξε ότι η μόλυνση οφειλόταν σε χημικά στοιχεία μη προερχόμενα από το πετρέλαιο. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να παραμερίζονται οι τυχόν προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί υγρών καυσίμων, ώστε να συμμορφωθούν στη μείωση των ποσοστών θείου, αναφέρεται σε άρθρο του World Maritime News.


Περισσότερα

Απορρίφθηκε το αίτημα για σταδιακή εφαρμογή της μείωσης της περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείοΑπορρίφθηκε το αίτημα για σταδιακή εφαρμογή της μείωσης της περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο
 Ναυτιλία

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός απέρριψε αίτημα, υποστηριζόμενο από ΗΠΑ και ναυτιλιακές ομάδες, για σταδιακή εφαρμογή του νέου σχεδίου για μείωση του οξειδίου του θείου που προέρχεται από τα πλοία. Το αίτημα αυτό, σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Capital Alpha Partners στην Ουάσινγκτον που αναφέρεται στο Bloomberg, ήταν ασαφές και μάλιστα προτάθηκε πολύ αργά.

Από την άλλη πλευρά, ναυτιλιακές εταιρείες και αναλυτές προειδοποιούν ότι η μείωση της περιεκτικότητας σε θείο ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στα πλοία, ιδίως σε περίπτωση μη συμβατών καυσίμων, να επηρεάσει τις τιμές και γενικότερα το παγκόσμιο εμπόριο. Ωστόσο,σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα για θέματα περιβάλλοντος της BIMCO, αν και το αίτημα απορρίφθηκε, ο στόχος για αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου παραμένει ζωντανός.


Περισσότερα

Οι τιμές των bulk carriers κινούνται σε υψηλότερα επίπεδαΟι τιμές των bulk carriers κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα
 Ναυτιλία

Καθώς το συναίσθημα της αγοράς για τα bulk carriers βελτιώνεται και οι αντίστοιχοι ναύλοι αυξάνονται, ανοδικά κινούνται και οι τιμές των πλοίων. Σε άρθρο του Hellenic Shipping News παρουσιάζεται έκθεση της Intermodal Research, σύμφωνα με την οποία ένα Capesize Bulk Carrier ηλικίας πέντε ετών έχει ενδεικτική αξία αγοράς 30.8 εκατ, ιδιαίτερα αυξημένη σε σύγκριση με την αξία των 23.5 εκατ. το 2016.

Ομοίως, για πλοία ηλικίας 5 ετών, η φετινή αξία των Panamax Bulk carriers κυμαίνεται κοντά στα 17,8 εκατ., για τα Supramax στα 16 εκατ. και τα Handysize στα 12,5 εκατ., σε αντίθεση με το 2016 όπου οι ενδεικτικές αξίες ήταν 13,6 εκατ., 12,7 εκατ. και 9,9 εκατ. αντίστοιχα.


Περισσότερα

Νέοι όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας πλοίων στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το ΦΠΑΝέοι όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας πλοίων στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το ΦΠΑ
 Ναυτιλία

Η Υφυπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξέδωσαν απόφαση με την ΠΟΛ.1177/2018 για τους νέους όρους και προϋποθέσεις διενέργειας «δραστηριότητας στην ανοιχτή θάλασσα» για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, τα πλοία που εκτελούν αποκλειστικά προκαθορισμένους πλόες θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα για μια συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο, εφόσον εκτελούν ταξίδια στην ανοιχτή θάλασσα και σε διεθνείς προορισμούς, σε ποσοστό άνω του 70% των συνολικών ταξιδιών τους για την περίοδο αυτή.

Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν. 4256/2014 θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, για μία συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο, εφόσον άνω του 50% της συνολικά διανυόμενης απόστασης για την εν λόγω περίοδο, βάσει των ναύλων που πραγματοποιούν, διενεργείται στην ανοιχτή θάλασσα.

Αν χρησιμοποιούνται και ως επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, λαμβάνονται υπόψη και οι διανυόμενες αποστάσεις που διενεργούνται από την δραστηριότητά τους αυτή.  Τέλος, θεωρείται ότι διενεργούν σε κάθε περίπτωση δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία που διενεργούν κυρίως διεθνείς πλόες (εξωτερικού) καθώς και τα αλιευτικά πλοία.


Περισσότερα

Πιο ρυπογόνα πλοία τα containershipsΠιο ρυπογόνα πλοία τα containerships
 Ναυτιλία

Τα containerships παράγουν το μεγαλύτερο μερίδιο των ρύπων της ναυτιλίας, σύμφωνα με μελέτη του Εργαστηρίου Θαλασσίων Μεταφορών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ υπό τον καθηγητή Δημήτρη Λυρίδη, που δημοσιεύται στη Ναυτεμπορική. Συνολικά, η ναυτιλία επιβαρύνει με ένα πολύ χαμηλό ποσοστό το περιβάλλον με ρύπους, μόλις 2,5% του συνόλου, συγκριτικά με άλλες βιομηχανίες, ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν διαβαθμίσεις.

Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσαν 23.000 κυρίως ποντοπόρα πλοία και τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι τα containerships με μόλις 18,40% του παγκοσμίου DWT συνεισφέρουν το 38,42% των ρύπων επί του στόλου που μελετήθηκε. Τα bulkers συνεισφέρουν το 35,48% των ρύπων διαθέτοντας όμως υπερδιπλάσιο DWT σε σχέση με τα containerships και ακολουθούν τα tankers με 33,74% DWT και και το 24,45% των ρύπων. Τέλος, τα LPG με μόλις 1,13% του DWT παράγουν το 1,65% των ρύπων.


Περισσότερα

Πραγματοποιήθηκε το 4ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της ΝαυτεμπορικήςΠραγματοποιήθηκε το 4ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής
 Ναυτιλία

Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και με την παρουσία δεκάδων στελεχών και εκπροσώπων του εφοπλισμού, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών και ναυλομεσιτικών ενώσεων, καθώς και φορέων και διεθνών οργανισμών πραγματοποιήθηκε το 4ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής.

Oρισμένα από τα θέματα που απασχόλησαν το συνέδριο και τα τέσσερα πάνελ του, στα οποία συμμετείχαν σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της ελληνικής αλλά και διεθνούς ναυτιλίας, ήταν:

Ο εντεινόμενος προστατευτισμός των τελευταίων ετών και ο εμπορικός πόλεμος που έχει ξεσπάσει μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, ο ανταγωνισμός που δέχεται η ελληνική και ευρωπαϊκή ναυτιλία από την Άπω Ανατολή, η εφαρμογή του Sulphur Cap το 2020 και το δίλημμα περί χρήσης ή μη scrubbers και η πρόκληση της προσέλκυσης ποιοτικών στελεχών στη ναυτιλία και αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης. 


Περισσότερα

ΠεριουσιολόγιοΠεριουσιολόγιο
 Φορολογία |  Γενικά

Με βάση τον επιχειρησιακό προγραμματισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναμένεται, στο τέλος Οκτωβρίου,  να είναι έτοιμη η πρώτη φάση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, ήτοι του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων, φορολογικών κατοίκων Ελλάδος. Σε πλήρη λειτουργία υπολογίζεται ότι θα τεθεί το 2020 με την ολοκλήρωση και του κτηματολογίου.

Στο περιουσιολόγιο περιλαμβάνονται κυρίως ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια μέσα μεταφοράς, κατοχή μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρικών μεριδίων. Δεν περιλαμβάνονται οι τραπεζικές καταθέσεις, τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και οι μετοχές σε εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 2687/1953 (Α΄ 317) και του Ν. 27/1975 (Α΄ 77).

Σκοπός της εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου είναι μέσω της καταγραφής της περιουσίας, η καταπολέμηση  της φοροδιαφυγής με στόχο την αύξηση των δημοσίων εσόδων.


Περισσότερα

Πρόστιμο για τη μη έκδοση τίτλου κτήσηςΠρόστιμο για τη μη έκδοση τίτλου κτήσης
 Επιχειρήσεις |  Φορολογία |  Γενικά

Σε πρόσφατη απόφαση της, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών επικύρωσε πρόστιμο που είχε επιβληθεί σε ατομική επιχείρηση για τη μη έκδοση τίτλου κτήσης, κατά την αγορά ειδών από πωλητή μη υπόχρεο στην έκδοση τιμολογίου πώλησης, λόγω άγνοιας της υποχρέωσης για έκδοση του εν λόγω παραστατικού.


Περισσότερα

Μη επιβολή προστίμου σε εκπρόθεσμες δηλώσεις που γίνονται εκ παραδρομήςΜη επιβολή προστίμου σε εκπρόθεσμες δηλώσεις που γίνονται εκ παραδρομής
 Επιχειρήσεις |  Φορολογία |  Γενικά

Σύμφωνα με την απόφαση 4009/2018 της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις που γίνονται εκ παραδρομής. Η παραπάνω απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στο Taxheaven, ήταν αποτέλεσμα προσφυγής ενάντια στην επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη δήλωση παρακράτησης φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία όμως είχε υποβληθεί εκ παραδρομής και χωρίς να υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης.


Περισσότερα

Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ κατά τη θέση εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσηςΔιαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ κατά τη θέση εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης
 Επιχειρήσεις |  Φορολογία |  Γενικά

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1184/2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ κατά  τη θέση εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης.

Για τη λειτουργία του εν λόγω καθεστώτος απαιτείται άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης, η οποία χορηγείται σε πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα της αποθήκευσης και είναι κάτοχοι αδειών ΑΕΟC και AEO-S και  σε πρόσωπα τα οποία διαθέτουν ιδιωτικές αποθήκες στα πλαίσια άσκησης της οικονομικής τους δραστηριότητας και είναι κάτοχοι αδειών ΑΕΟ-C και AEO-S (τελωνειακές απλουστεύσεις-ασφάλεια και προστασία), σύμφωνα με δημοσίευμα στο e-forologia.gr .

Ειδικά για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης απαιτείται να έχει λάβει μέτρα για να προσδιορίζεται με σαφήνεια η ταυτότητα των επιχειρηματικών εταίρων-δικαιούχων του καθεστώτος και η πραγματοποίηση εκ μέρους τους συνεχούς ροής εισαγωγών ή εισαγωγών μεγάλου όγκου και αξίας.

Ακόμη, απαιτείται η τήρηση λογιστικής αποθήκης, διακριτής για τα καθεστώτα τελωνειακής αποθήκευσης, με δυνατότητα ιχνηλασιμότητας των εμπορευμάτων εντός των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων. Τέλος, απαιτείται η σύσταση εγγύησης από το διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης.


Περισσότερα

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για χρηματοδότηση τρομοκρατίαςΕνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για χρηματοδότηση τρομοκρατίας
 Επιχειρήσεις |  Φορολογία |  Γενικά

Με τις διατάξεις του Ν. 4557/2018 ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Μερικές από τις αλλαγές που επέρχονται, σύμφωνα με δημοσίευμα του e-forologia.gr, είναι ότι η εποπτεία των υπόχρεων προσώπων μεταφέρεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Επίσης, δημιουργείται εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4557/2018 Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο συνδέεται ηλεκτρονικά με τον ΑΦΜ κάθε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας και για το οποίο η ΑΑΔΕ διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία από το φορολογικό μητρώο.

Ακόμα, καταργούνται τα ελάχιστα όρια χρηματικών κυρώσεων που προβλέπονται σε βάρος των υπόχρεων προσώπων για περιπτώσεις παράβασης των εκ του νόμου υποχρεώσεών τους και ορίζονται πλέον μόνο τα ανώτατα όρια των εν λόγω κυρώσεων.


Περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας
Moore Stephens AE
Ακτή Μιαούλη 93,18 538 Πειραιάς
Τ.Θ. 80 132
Tel. +30 2130 186100
Fax +30 2130 186101
www.moore.gr
Moore Stephens in Greece since 1963
Damianos ConstantinouΔαμιανός Κωνσταντίνου
Founder
damianos.constantinou@moore.gr
Costas ConstantinouΚώστας Κωνσταντίνου
Managing Partner
costas.constantinou@moore.gr
Panayiotis VarelasΠαναγιώτης Βαρελάς
Tax Consulting Partner
panayiotis.varelas@moore.gr
Dionisis GalanisΔιονύσης Γαλάνης
Audit Partner
dionisis.galanis@moore.gr
Charalambo EvlambidesΧαράλαμπος Ευλαμπίδης
Tax Partner
charalambos.evlambides@moore.gr
Theodosis IgnatidisΘεοδόσης Ιγνατίδης
Head of Audit
theodosis.ignatidis@moore.gr
Panayiotis HatziantonoglouΠηνελόπη Κασανή
Governance, Risk & Assurance Partner
pinelopi.kassani@moore.gr
Michael OrfanidesΜιχάλης Ορφανίδης
Audit Partner
michael.orfanidis@moore.gr
Chrysostomos ChrysostomouΣτέλλα Παλαιολόγου
Audit Partner
stella.paleologou@moore.gr
Diamantis DiamantarawΠάρης Τζαμουράνης
Audit Partner
paris.tzamouranis@moore.gr
Panayiotis HatziantonoglouΠαναγιώτης Χατζηαντώνογλου
Audit Partner
panayiotis.hatziantonoglou@moore.gr
Chrysostomos ChrysostomouΧρυσόστομος Χρυσοστόμου
M. Director - MS Accounting Services A.E.
chrysostomos.chrysostomou@moore.gr

Πιστεύουμε πως, κατά το χρόνο της δημοσίευσης, οι πληροφορίες σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο είναι σωστές, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της δράσης ή της αποχής από δράση, βάσει οποιουδήποτε στοιχείου στο παρόν .
Το παρόν δημοσιεύθηκε από την © Moore Stephens Α.Ε. Ελλάδας, μια εταιρεία-μέλος της Moore Stephens International Limited, μια παγκόσμια ένωση ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Η Moore Stephens Α.Ε. είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και που παρέχει ελεγκτικές εργασίες και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες σε πελάτες.
Αυτό το μήνυμα πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων: «Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. Οδηγία 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Έγγραφο A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
Αυτό το e-mail δεν μπορεί να θεωρηθεί spam εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και οι διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα παραληπτών. Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να διαγραφεί το e-mail σας, πατήστε εδώ για διαγραφή.