Moore Greece Newsletter - BUSINESS ALERT (9/5/2017)
This newsletter provides information to Moore Stephens S.A. Greece newsletter subscribers.
www.moore.gr

BUSINESS ALERT (9/5/2017)
 Επιχειρήσεις |  Γενικά

ΝΟΜΟΣ 4469/2017

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων,  στόχος του οποίου είναι η αποτελεσματική βιωσιμότητα του οφειλέτη.

Ο νόμος τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες μετά την δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, ήτοι στις 03/08/2017.

Τα άρθρα 5(9), 6(4) – (7), 7(5), 14(7) , 15(14) και (20) καθώς και τα άρθρα 16 και 17 ισχύουν από την ημέρα δημοσίευσης, δηλαδή από 03/05/2017.

Παρακάτω θα βρείτε μια περίληψη των κυριότερων σημείων του νόμου, την οποία ετοίμασε ο κ. Ευλαμπίδης, partner στο Φορολογικό Τμήμα της Moore Stephens.


Stay Informed
forwardSubscribe / Manage
forwardForward to a colleague
websiteVisit Website
contactContact us
facebookFollow us on facebook
twitterFollow us on twitter
linkedinFollow us on linkedin
homeΠροηγούμενα Newsletters
Η Moore Stephens κερδίζει το Lloyd’s List Intelligence Big Data Award
Σε ποιους απευθύνεται:

Αίτηση υπαγωγής στην διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών μπορεί να υποβάλλει οποιαδήποτε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους εφόσον:

 1. Οι οφειλές της έχουν σχηματισθεί έως 31/12/2016
 2. Οι συνολικές οφειλές προς ρύθμιση ξεπερνούν τις 20.000 €
 3. Έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα
 4. Κατά την 31/12/2016 είχε οφειλή σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε έως 1/7/2016
 5. Ικανοποιούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιγράφονται για εταιρείες που τηρούν απλογραφικό ή διπλογραφικό σύστημα.

Ειδικότερα, για διπλογραφικό σύστημα ο οφειλέτης κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή εφόσον πληρεί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις προ  της υποβολή της αίτησης :

 • έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή
 • έχει θετική καθαρή θέση.

Μια από τις κυριότερες αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο αφορά στη δυνατότητα υπαγωγής στην ρύθμιση επιχειρήσεων που είχαν διακόψει τη δραστηριότητά τους, αλλά με την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών μπορούν να καταχθούν και πάλι ως ανοικτές και λειτουργικές επιχειρήσεις.

Δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου:

 • Τράπεζες & Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ)
 • Πάροχοι Επενδυτικών Υπηρεσιών

Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση

Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλλει αίτηση έως τις 31/12/2018, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Η αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει μεταξύ άλλων στοιχεία όπως :

 • Επωνυμία
 • Διεύθυνση
 • Α.Φ.Μ.
 • ΚΑΔ
 • Τηλέφωνο
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση
 • Αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του
 • Κατάλογο όλων των πιστωτών του με πλήρη στοιχεία,
 • Κατάσταση των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή
 • Την πρότασή του για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών του
 • Στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς του

Διορισμός Συντονιστή και Διαδικασία Διαπραγμάτευσης

Εντός δύο ημερών από την κατάθεση της αίτησης, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει συντονιστή της διαδικασίας από το μητρώο συντονιστών που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ

Σε συνέχεια του διορισμού του συντονιστή και της ανάλειψης των καθηκόντων του, μόλις ο συντονιστής διαπιστώσει ότι ο φάκελος είναι πλήρης, κοινοποιεί μέσα σε δύο ημέρες απόσπασμα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές που αναφέρονται σε αυτήν.

Οι πιστωτές αποστέλλουν στον συντονιστή σε ηλεκτρονική διεύθυνση που τους έχει κοινοποιήσει, δήλωση για την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός πιστωτών, ο συντονιστής κοινοποιεί σε όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές το πλήρες περιεχόμενο της αίτησης και τα συνοδευτικά της αίτησης έγγραφα και δικαιολογητικά.

Εν συνεχεία αρχίζει η διαδικασία διαπραγμάτευσης του σχεδίου αναδιάρθρωσης με προτάσεις, αντιπροτάσεις και τροποποιήσεις από τους πιστωτές. Ειδικότερα, για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δύο πέμπτων (2/5) των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο.

Αν εγκριθεί η παραπάνω πρόταση ρύθμισης οφειλών, υπογράφεται με επιμέλεια του συντονιστή μεταξύ των πιστωτών και του οφειλέτη η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Εν αντιθέσει, στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας το οποίο και αποστέλλει στα ενδιαφερόμενα μέρη.


Διορισμός Εμπειρογνώμονα

Ένα στοιχείο του νόμου που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η δυνατότητα για τις μικρές και η υποχρεωτικότητα για τις μεγάλες επιχειρήσεις διορισμού εμπειρογνώμονα για την εκπόνηση της αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη. Μάλιστα, στον εμπειρογνώμονα μπορεί να ανατεθεί – με την ίδια αμοιβή – και η εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών ή και η επαλήθευση απαιτήσεων, η ύπαρξη ή το ύψος των οποίων αμφισβητείται από τον οφειλέτη ή από συμμετέχοντες πιστωτές.


Επικοινωνήστε μαζί μας
Moore Stephens AE
Ακτή Μιαούλη 93,18 538 Πειραιάς
Τ.Θ. 80 132
Tel. +30 2130 186100
Fax +30 2130 186101
www.moore.gr
Moore Stephens in Greece since 1963
Damianos ConstantinouΔαμιανός Κωνσταντίνου
Founder
damianos.constantinou@moore.gr
Costas ConstantinouΚώστας Κωνσταντίνου
Managing Partner
costas.constantinou@moore.gr
Panayiotis VarelasΠαναγιώτης Βαρελάς
Tax Consulting Partner
panayiotis.varelas@moore.gr
Dionisis GalanisΔιονύσης Γαλάνης
Audit Partner
dionisis.galanis@moore.gr
Charalambo EvlambidesΧαράλαμπος Ευλαμπίδης
Tax Partner
charalambos.evlambides@moore.gr
Theodosis IgnatidisΘεοδόσης Ιγνατίδης
Head of Audit
theodosis.ignatidis@moore.gr
Panayiotis HatziantonoglouΠηνελόπη Κασανή
Governance, Risk & Assurance Partner
pinelopi.kassani@moore.gr
Michael OrfanidesΜιχάλης Ορφανίδης
Audit Partner
michael.orfanidis@moore.gr
Chrysostomos ChrysostomouΣτέλλα Παλαιολόγου
Audit Partner
stella.paleologou@moore.gr
Diamantis DiamantarawΠάρης Τζαμουράνης
Audit Partner
paris.tzamouranis@moore.gr
Panayiotis HatziantonoglouΠαναγιώτης Χατζηαντώνογλου
Audit Partner
panayiotis.hatziantonoglou@moore.gr
Chrysostomos ChrysostomouΧρυσόστομος Χρυσοστόμου
M. Director - MS Accounting Services A.E.
chrysostomos.chrysostomou@moore.gr

Πιστεύουμε πως, κατά το χρόνο της δημοσίευσης, οι πληροφορίες σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο είναι σωστές, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της δράσης ή της αποχής από δράση, βάσει οποιουδήποτε στοιχείου στο παρόν .
Το παρόν δημοσιεύθηκε από την © Moore Stephens Α.Ε. Ελλάδας, μια εταιρεία-μέλος της Moore Stephens International Limited, μια παγκόσμια ένωση ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Η Moore Stephens Α.Ε. είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και που παρέχει ελεγκτικές εργασίες και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες σε πελάτες.
Αυτό το μήνυμα πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων: «Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. Οδηγία 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Έγγραφο A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
Αυτό το e-mail δεν μπορεί να θεωρηθεί spam εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και οι διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα παραληπτών. Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να διαγραφεί το e-mail σας, πατήστε εδώ για διαγραφή.