Moore Greece Newsletter - Tax Alert: Σοβαρή Ελληνική πρόσκληση στις μεγάλες περιουσίες
This newsletter provides information to Moore Stephens S.A. Greece newsletter subscribers.
www.moore.gr

Σοβαρή Ελληνική πρόσκληση στις μεγάλες περιουσίες
 Επιχειρήσεις |  Ναυτιλία |  Φορολογία |  Γενικά

 

Στα πλαίσια ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των χωρών στο διεθνοποιημένο περιβάλλον, ένα νέο όπλο πρόσθεσε η Ελληνική Πολιτεία στο φορολογικό οπλοστάσιο της.

Mε στόχο την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα, διαμόρφωσε ένα ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον γι’ αυτούς που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα και να την καταστήσουν κέντρο των οικονομικών τους δραστηριοτήτων.

Το μέτρο απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα υψηλής οικονομικής επιφάνειας (High net worth individuals) και στόχο έχει την αύξηση των δημοσίων εσόδων, την  εισαγωγή κεφαλαίων στην Ελλάδα μέσω της δημιουργίαs επενδυτικών μονάδων ή συμμετοχήs σε επενδυτικά σχήματα ή εταιρείες, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ανάκαμψης της αγοράς ακινήτων και γενικότερα τόνωσης της εσωτερικής αγοράς.


Stay Informed
forwardSubscribe / Manage
forwardForward to a colleague
websiteVisit Website
contactContact us
facebookFollow us on facebook
twitterFollow us on twitter
linkedinFollow us on linkedin
homeΠροηγούμενα Newsletters
Η Moore Stephens κερδίζει το Lloyd’s List Intelligence Big Data Award
Ποιά είναι η πρόταση της Ελλάδας για τα πρόσωπα υψηλής οικονομικής επιφάνειας;

Το μέτρο συνίσταται στην εφαρμογή εναλλακτικού τρόπου φορολόγησης των εισοδημάτων που προκύπτουν στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, το οποίο προσομοιάζει με το σύστημα Non-Dom (Non Domiciled Resident) που εφαρμόζουν άλλες χώρες.

Οι διατάξεις παρέχουν στα προαναφερόμενα φυσικά πρόσωπα τη δυνατότητα να φορολογηθούν στην Ελλάδα για το εισόδημά τους, που προκύπτει στην αλλοδαπή, πληρώνοντας ετησίως φόρο ύψους 100.000 ευρώ.


Ποιός μπορεί να υπαχθεί στο ευνοϊκό καθεστώς και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Στο νέο καθεστώς μπορεί να υπαχθεί το φυσικό πρόσωπο που:

α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα επτά (7) από τα οκτώ (8) έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και

β) αποδεικνύει ότι επενδύει άμεσα ή έμμεσα, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα. Το ελάχιστο ποσό της επένδυσης είναι  πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας στην Ελλάδα.

Η προϋπόθεση πραγματοποίησης επένδυσης δεν ισχύει για φυσικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει και διατηρεί άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα (Golden Visa),

Επίσης, προβλέπεται ότι το φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής του μέτρου, καταβάλλοντας επιπλέον 20.000 ευρώ φόρο σε ετήσια βάση, για κάθε συγγενικό πρόσωπο που θα έρθει μαζί του στην Ελλάδα.

Ένα ακόμη σημαντικό κίνητρο είναι ότι, όσοι υπαχθούν στο νέο καθεστώς, απαλλάσσονται από τη φορολογία δωρεών, κληρονομιών και γονικών παροχών.

Το μέτρο προβλέπει μέγιστη διάρκεια παραμονής 15 ετών, χωρίς δυνατότητα παράτασης.


Ποια είναι η διαδικασία υπαγωγής;

1. Υποβολή αίτησης του φυσικού προσώπου μέχρι 31 Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους. Στην αίτηση δηλώνεται το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική του κατοικία το φυσικό πρόσωπο μέχρι την υποβολή της.

2. Η αίτηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών από την ελληνική φορολογική διοίκηση.

3. Ενημέρωση των φορολογικών αρχών του κράτους που δήλωσε ότι είχε τη φορολογική του κατοικία, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας.

4. Καταβολή του ετήσιου φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα αλλοδαπής εντός 30 ημερών από την έγκριση του σχετικού αιτήματος.


Ποια τα οφέλη του νέου καθεστώτος;

Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι το μέτρο στοχεύει σε  φορολογούμενους μεγάλης οικονομικής επιφανείας οι οποίοι διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία και επαγγελματικές δραστηριότητες ανά την υφήλιο. Καθώς δεν επιβάλλει όριο για φυσική παρουσία στη Ελλάδα, το φυσικό πρόσωπο μπορεί να διαμένει όπου επιθυμεί (συνεκτιμώντας τυχόν περιορισμούς άλλων χωρών σχετικά με τη μόνιμη κατοικία), αρκεί να επιλέξει την Ελλάδα ως έδρα, για φορολογικούς σκοπούς. Η Ελλάδα επιλέγει να φορολογήσει με εναλλακτικό τρόπο το παγκόσμιο εισόδημα, με σκοπό να αποκομίσει μόνο τα οφέλη που προκύπτουν από την διαμονή του φυσικού προσώπου σε αυτή.

Για να απολαμβάνει κάποιος τα φορολογικά αυτά οφέλη θα πρέπει να καταβάλλει ετησίως στις φορολογικές αρχές της Ελλάδας  ποσό  φόρου 100.000 ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει φορολογική κλίμακα και το ποσό του φόρου είναι σταθερό, όσο μεγαλύτερη είναι η περιουσία και το απορρέον από αυτή εισόδημα, τόσο αυξάνεται το όφελος.

Επιπλέον, η προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι- φυσικά πρόσωπα δεν πρέπει να έχουν φορολογηθεί στην χώρα που προτίθενται να διαμείνουν τα τελευταία χρόνια (στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια) υποδηλώνει  ότι πρόκειται για άτομα που έχουν εισοδήματα σε άλλες χώρες, απορρέοντα από διεθνείς δραστηριότητες, τα οποία όμως επιλέγουν την χώρα που τους προσφέρει το  εν λόγω καθεστώς για τη διαμονή τους, επιτυγχάνοντας το μέγιστο φορολογικό όφελος.

 Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του  καθεστώτος για εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή όμως υπόκεινται σε φόρο για το  εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Οι χώρες που εφαρμόζουν ήδη παρόμοια προγράμματα Non-dom (Βρετανία, Κύπρος, Μάλτα, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία) έχουν προσελκύσει χιλιάδες επενδυτές με ανάλογη αύξηση των φορολογικών τους εσόδων.

Με την προσέλκυση τόσο ξένων, όσο και ομογενών επενδυτών, μέσω του επενδυτικού πλάνου του μέτρου, η Ελλάδα θα μπορούσε -μεταξύ άλλων- να προσβλέπει και σε σημαντική αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, από την προσέλκυση επαγγελματιών υψηλού επιπέδου, που ενδέχεται να μετακινηθούν από τις χώρες του εξωτερικού προς την Ελλάδα, για να στελεχώσουν τις νέες επενδύσεις. Κάτι τέτοιο ήταν στο πρόσφατο παρελθόν πολύ δύσκολο.

Επομένως, το πλάνο θα μπορούσε να παράξει κίνητρα για την αντιμετώπιση του brain drain αλλά και για την ενίσχυση της οικονομίας γενικότερα.


Γιατί κάποιος να μεταφέρει την φορολογική του κατοικία και να επενδύσει στην Ελλάδα;

Η Ελλάδα διαθέτει το κατάλληλο περιβάλλον για την κατηγορία των  φυσικών προσώπων υψηλής οικονομικής επιφάνειας (High net worth individuals).

Τα συγκριτικά οφέλη για τον ίδιο τον επενδυτή και τους οικείους του κρίνονται ιδιαιτέρως σημαντικά καθώς μεταξύ άλλων απαλλάσσονται από τη φορολογία γονικών παροχών, κληρονομιών και δωρεών ενώ παράλληλα το εν λόγω καθεστώς δεν προβλέπει ελάχιστο χρόνο παραμονής στη χώρα. Διασφαλίζεται συνεπώς ένα προστατευτικό πλαίσιο όχι μόνο για τον επενδυτή αλλά και το οικογενειακό - συγγενικό του περιβάλλον.

Σε αντίθεση με άλλες χώρες που εφαρμόζουν παρόμοια καθεστώτα, η Ελλάδα, έχοντας θεμελιώσει την αξιοπιστία της σε διεθνές επίπεδο μετά από μια δεκαετή περίοδο συρρίκνωσης της οικονομίας της, αποτελεί ιδανικό χώρο άσκησης επενδυτικών δραστηριοτήτων καθώς πέραν του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου έχουν θεσπιστεί και ελκυστικές προς τον επενδυτή φορολογικές μεταρρυθμίσεις (π.χ μείωση φορολογίας μερισμάτων στο 5%).


Τι σημαίνουν όλα αυτά για εσάς;

Η διεθνής φορολογική νομοθεσία είναι δαιδαλώδης. Τα ερωτήματα ωστόσο είναι συγκεκριμένα:  

- Πόσο θα είναι το εν δυνάμει ετήσιο φορολογικό όφελος που θα λαμβάνει ένα φυσικό πρόσωπο εφόσον υπαχθεί στο νέο καθεστώς;

- Τι επιπτώσεις θα έχει στις υφιστάμενες δομές μια απόφαση του φυσικού προσώπου για υπαγωγή στο νέο καθεστώς;

- Πόσο αποτελεσματικό θα είναι το νέο καθεστώς στην προστασία του παγκόσμιου εισοδήματος και περιουσίας;


Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Τα φυσικά πρόσωπα υψηλής οικονομικής επιφάνειας αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις προστασίας της περιουσίας τους , λόγω της διασποράς της ανά την υφήλιο. Συνέπεια τούτου βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύπλοκα φορολογικά θέματα.

Επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους της Moore Ελλάδος , σε θέματα διεθνούς φορολογίας, οι οποίοι σε συνεργασία με το παγκόσμιο δίκτυο της Moore Global θα σας βοηθήσουν και θα σας συμβουλεύσουν για έναν ορθολογικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό υπαγωγής στο νέο καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης, για την μεγιστοποίηση του οφέλους σας και την επαρκή προστασία της περιουσίας σας.

 

Παναγιώτης Βαρελάς - Partner - Tax Consulting

Κατερίνα Γαβρά - Senior Manager – Personal Tax


Επικοινωνήστε μαζί μας
Moore Stephens AE
Ακτή Μιαούλη 93,18 538 Πειραιάς
Τ.Θ. 80 132
Tel. +30 2130 186100
Fax +30 2130 186101
www.moore.gr
Moore Stephens in Greece since 1963
Damianos ConstantinouΔαμιανός Κωνσταντίνου
Founder
damianos.constantinou@moore.gr
Costas ConstantinouΚώστας Κωνσταντίνου
Managing Partner
costas.constantinou@moore.gr
Panayiotis VarelasΠαναγιώτης Βαρελάς
Tax Consulting Partner
panayiotis.varelas@moore.gr
Dionisis GalanisΔιονύσης Γαλάνης
Audit Partner
dionisis.galanis@moore.gr
Charalambo EvlambidesΧαράλαμπος Ευλαμπίδης
Tax Partner
charalambos.evlambides@moore.gr
Theodosis IgnatidisΘεοδόσης Ιγνατίδης
Head of Audit
theodosis.ignatidis@moore.gr
Panayiotis HatziantonoglouΠηνελόπη Κασανή
Governance, Risk & Assurance Partner
pinelopi.kassani@moore.gr
Michael OrfanidesΜιχάλης Ορφανίδης
Audit Partner
michael.orfanidis@moore.gr
Chrysostomos ChrysostomouΣτέλλα Παλαιολόγου
Audit Partner
stella.paleologou@moore.gr
Diamantis DiamantarawΠάρης Τζαμουράνης
Audit Partner
paris.tzamouranis@moore.gr
Panayiotis HatziantonoglouΠαναγιώτης Χατζηαντώνογλου
Audit Partner
panayiotis.hatziantonoglou@moore.gr
Chrysostomos ChrysostomouΧρυσόστομος Χρυσοστόμου
M. Director - MS Accounting Services A.E.
chrysostomos.chrysostomou@moore.gr

Πιστεύουμε πως, κατά το χρόνο της δημοσίευσης, οι πληροφορίες σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο είναι σωστές, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της δράσης ή της αποχής από δράση, βάσει οποιουδήποτε στοιχείου στο παρόν .
Το παρόν δημοσιεύθηκε από την © Moore Stephens Α.Ε. Ελλάδας, μια εταιρεία-μέλος της Moore Stephens International Limited, μια παγκόσμια ένωση ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Η Moore Stephens Α.Ε. είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και που παρέχει ελεγκτικές εργασίες και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες σε πελάτες.
Αυτό το μήνυμα πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων: «Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. Οδηγία 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Έγγραφο A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
Αυτό το e-mail δεν μπορεί να θεωρηθεί spam εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και οι διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα παραληπτών. Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να διαγραφεί το e-mail σας, πατήστε εδώ για διαγραφή.